18.07.2016
Nowa Ustawa o zamówieniach publicznych
Nowa Ustawa o zamówieniach publicznych

MedaSept informuje, że 13 lipca 2016 ogłoszona została Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw pod pozycją 1020. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, tj. obowiązuje od 28 lipca br.

Uchwalona ustawa oprócz zmian wynikających z dyrektyw wprowadza krajowe zmiany w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, dotyczące w szczególności:

  • stosowania pozacenowych kryteriów oceny ofert
  • aspektów społecznych w zamówieniach publicznych
  • rozszerzenia katalogu włączeń z reżimu ustawy u.z.p. przy udzielaniu niektórych zamówień publicznych o wartościach poniżej tzw. progów unijnych
  • uelastycznienia możliwości udzielania wykonawcom zaliczek
  • umożliwienia orzekania przez Krajową Izbę Odwoławczą w przypadku, gdy zamawiający w części uwzględni zarzuty odwołania – znowelizowany art. 186 ust. 3a–6  u.z.p.;
  • nałożenia na Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych obowiązku wydawania  opinii, w których będzie przedstawiana interpretacja przepisów u.z.p.  budzących poważne wątpliwości lub wywołujących rozbieżności w orzecznictwie – dodawany do u.z.p. art. 154c.

 

Ustawa wprowadza zmiany uwzględniające, iż nadzór nad Prezesem Urzędu Zamówień Publicznych przejmuje minister właściwy do spraw gospodarki.
Wprowadza również  zasadę, iż w postępowaniach o udzielenie zamówienia oraz do odwołań i skarg do sądu w tych sprawach, jak również w postępowaniach konkursowych, wszczętych i niezakończonych przed wejściem w życie uchwalonej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe. Ponadto przepisy dotychczasowe stosuje się do umów zawartych przed dniem wejścia w życie uchwalonej ustawy oraz do umów zawartych w następstwie postępowań wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie uchwalonej ustawy.

Teskt uchwalonej ustawy dostepny tutaj